សេចក្តីជូនដំណឹង

ក្រុមហ៊ុន 5D បានបញ្ជូនបុគ្គលិកទីផ្សារចុះដោយផ្ទាល់មកដល់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

Date:2018-08-27


នោះៗ សាកទាយមើលក្រុមហ៊ុនឆ្នោតស្របច្បាប់ 5D ចុះបេសកកម្មវិលជុំ ដល់ខេត្តណាហើយ!!!!

 

 


ជំរាបសួរបាទ ។  ត្រឡប់មកជួបទៀតហើយក្នុងទឹកដីខេត្តកំពង់ឆ្នាំង។
ប្រញាប់ឡើងក្រុមហ៊ុន 5D បានបញ្ជូនបុគ្គលិកទីផ្សារចុះដោយផ្ទាល់មកដល់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយណា សម្រាប់អ្នកកំពង់ឆ្នាំងយើង ដែលចង់រកចំណូលបន្ថែម ឬធា្លប់លក់ឆ្នោតខុសច្បាប់ សូមងាកមកសាកល្បង ចុះឈ្មោះធ្វើជាភ្នាក់ងារឆ្នោតស្របច្បាប់ជាមួយក្រុមហ៊ុន អោយតែមានការលក់ ក្រុមហ៊ុននឹងតបស្នង ជាមួយ ប្រាក់កម្រៃជើងសារមួយដែលល្អប្រសើរបំផុតសម្រាប់ធ្វើអោយជីវភាពរស់នៅរបស់អស់លោកអ្នកកាន់តែប្រសើរឡើង។ 

ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងផ្នែកទីផ្សារប្រចាំខេត្តកំពង់ឆ្នាំង 
069 87 78 34 / 093 73 82 82/  092 77 70 38 / 023 210 733
​ដោយការគោរពយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់ពីក្រុមហ៊ុន 5D ។


វីឌីអូ