សេចក្តីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹង

Date:2019-11-10


សេចក្តីជូនដំណឹងដល់គ្រប់ភ្នាក់ងារនិងអតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុនឆ្នោត 5D ទាំងអស់អោយបានជ្រាបថា :

 

 


វីឌីអូ