សកម្មភាពផ្សេងៗ/Other Activities

ថ្នាក់ដឹកនាំនិងបុគ្គលិកគ្រប់ជាន់ថ្នាក់របស់ក្រុមហ៊ុនឆ្នោត 5D ចូលរួមចំណែកជួយប្រជាជនក្រីក្រ!!!

ការជួយអ្នកដទៃ និងការចែកគ្នារស់ ជាគុណធម៌ដ៏ថ្លៃថ្នូរក្នុងនាមជាមនុស្សជាតិ។ ការងារខ្លះ វាមិនបានជួយឱ្យយើងក្លាយជាអ្នកមានទេ តែវាជួយឱ្យយើងមានក្ដីសុខគ្រប់ពេលដែលយើងបានធ្វើ ។ អរគុណថ្នាក់ដឹកនាំនិងបុគ្គលិកគ្រប់ជាន់ថ្នាក់របស់ក្រុមហ៊ុនឆ្នោតស្របច្បាប់ 5D សម្រាប់ការងារសង្គមមួយនេះ !!! សូមចូលរួមទាំងអស់គ្នាបន្តទៀត អំពើល្អ មិនសាបសូន្យ !!!!!  

ស្វែងរកលេខសំណាង

វីឌីអូ/Video